خدمات

فوریه 13, 2022

خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی قابل انجام در شرکت سامان دام ایرانیان آنالیز های عمده آنالیز TMR شامل: ماده خشک، اندازه قطعات، آنالیز تقریبی (پروتئین خام، NDF، ADF، چربی […]
فوریه 13, 2022

خدمات مشاوه ای

خدمات مشاوره ای قابل انجام در شرکت سامان دام ایرانیان – متعادل کردن جیره ها براساس ظرفیت گله و اقلام موجود در دامداری – ارائه مشاوره […]