سمینارها

سمینار اردبیل:

سمینار جیره نویسی اردبیل:

سمینار تعاونی مشهد پرورش گوساله شیرخوار:

سمینار تعاونی خراسان قیمت تمام شده شیر:

سمینار اهمیت اقتصادی سیلاژ ذرت گلپایگان:

سمینار تغذیه دام شاهرود:

سمینار تخصصی کنترل مگس در دامداری ها مشهد 94:

سمینار تغذیه و جیره نویسی یزد سال 94:

سمینار همدان:

سمینار گناباد بررسی مسائل دامپروری:

سمینار سبزوار آبان 97:

سمینار کرمان 1400:

سمینار مرودشت 1400 :

سمینار تبریز 1402:

سمینار تبریز 1402:

سمینار ملایر1402:

سمینار شیراز 1402:

سمینار مشهد 1400: