خدمات مشاوه ای

خدمات مشاوره ای قابل انجام در شرکت سامان دام ایرانیان

– متعادل کردن جیره ها براساس ظرفیت گله و اقلام موجود در دامداری

– ارائه مشاوره های فنی در زمینه مدیریت پرورش در دامداریها

– ارائه مشاوره های اقتصادی در زمینه سود وزیان و روش های بهبود آن

– سمینارهای علمی و کاربردی در زمینه های مختلف تغذیه و به پرورش