خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی قابل انجام در شرکت سامان دام ایرانیان

آنالیز های عمده

آنالیز TMR شامل:

ماده خشک، اندازه قطعات، آنالیز تقریبی (پروتئین خام، NDF، ADF، چربی خام، خاکستر و کربوهیدرات های غیر فیبری، پروتئین عبوری و تجزیه پذیر.)

 

آنالیز سیلاژ ذرت شامل:

پروفایل اسیدهای چرب، اسید لاکتیک، pH، اتانول، ماده خشک، اندازه قطعات، آنالیز تقریبی (پروتئین خام، NDF، ADF، چربی خام، خاکستر و کربوهیدرات های غیر فیبری.)

 

آنالیز منابع پروتئینی (مانند پودرماهی، گلوتن ذرت، کنجاله و دانه سویا) شامل:

پروتئین عبوری (RUP)، پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP)، پروتئین غیر قابل هضم و جذب (ADICP)، ماده خشک و آنالیز تقریبی (پروتئین خام، NDF، ADF، چربی خام، خاکستر و کربوهیدرات های غیر فیبری.)

 

آنالیز شیر خام شامل:

تست کامل تانک شیر، ازت اوره ی شیر (MUN)، آنالیز میکروبی شیر (انواع باکتریهای موجود در شیر).

 

آنالیز تست متابولیکی گله شامل:

گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیر استریفیه، کلسترول، تری گلیسرید، کل پروتئین پلاسما، آلبومین، گلوبولین، آنزیم های کبدی (AST and ALT)، ازت اوره ای خون، کلسیم، فسفر، منیزیوم، سدیم و پتاسیم.

 

آنالیزهای دامپزشکی :

IBR، BVD و انواع تست های تفریقی